כל מה שצריך לדעת על רפורמות חוק רישוי עסקים בישראל

קרדיט תמונה FREEPIK

ניתן לומר באופן חד משמעי שמדינת ישראל אכן פועלת בשביל קידום רפורמה בתחום רישוי העסקים, שהמטרה שלה היא  לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, ולהקל במידה רבה כמה שאפשר על בעלי העסקים ועל כל המעוניינים בפתיחת עסקים חדשים. יחד עם זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים בשביל להבטיח את מטרות החוק של רישוי העסקים.  חלק מעיקרי הרפורמה הוא יצירת מפרט אחיד של המסמכים והתנאים אשר נדרשים בשביל לקבל רישיון עסק ממשרדי הממשלה אשר הם נותני האישור, והוא יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד ייתן למעוניינים הרבים בהקמת עסק, ידע מראש שקשור למה נדרש מהם וימנע מצבים של סתירות בין הדרישות השייכות לנותני אישור שונים או של חוסר אחידות בדרישות.

עקרונות הרפורמה

עוד מעקרונות הרפורמה הם לדוגמא, התנאים, העלאת המסמכים הנדרשים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות כמו מועצות אזוריות, עיריות, ומועצות מקומיות, מסוגי עסקים לאתר האינטרנט הממשלתי של הרשות, ככה שכל המעוניינים ברעיון של הקמת עסק חדש אכן יוכלו לדעת מראש מה דרוש מהם ואיזה הגבלות תטיל רשות הרישוי על עסקים מהסוג שלו. תנאים נוספים אשר ייקבעו לבעלי בתי עסק שונים יחולו לאחר כשלוש שנים או בתאריך חידוש הרישיון, אלא אם כן לשינוי יש השלכה קטנה על העסק או שקיימות סיבות אחרות אשר מחייבות את החלת התנאי בדחיפות בשביל הבטחת מטרות הרישוי. אפשרות להגיש הגשה לגורם בנוגע העניין על תנאי שהוצב לבעל בית העסק או מבקש הרישיון עסק, לרבות תנאי בודד המופיע במפרט האחיד, לתנאי שנקבע תחת חוק רישוי עסקים או על סירוב מתן רישיון או שלילתו של הרישיון. הליך רישוי מזורז לבתי עסקים שהסיכון הנשקף מהם הוא קטן, במסגרתו מי שמבקש את הרישיון מגיש מראש גם את המסמכים הנצרכים, מצהיר ומתחייב על עמידתו בתנאים הכתובים הנדרשים ממנו, ויכול להתחיל לפעול תוך כשלושים ימים מהגשת הבקשה, אחרי קבלת ההיתר המזורז מרשות הרישוי.

בנוגע למפרט האחיד

המטרה של המפרט האחיד הוא לפרט את המסמכים והתנאים אשר נדרשים ממשרדי הממשלה שהם נותני האישור לגבי כל סוג של עסק אשר מבקש רישוי. במסגרת המפרט האחיד ישנו פירוט מקצועי ביחד עם התנאים והמסמכים החשובים אשר נדרשים מבעל בית העסק לפי חוקים שונים. חשוב מאוד לציין שהם מחייבים אפילו אם הם לא פורטו. ניתן לומר שישנם סוגי עסקים, מורכבים יותר, להם אחד או יותר מאחד נותני האישור רשאים פשוט לא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד שהוא חלקי בלבד, להציב ולדרוש תנאים ומסמכים שלא מפורטים במפרט המדובר. תנאים חדשים אשר נקבעו לעסק במפרט האחיד יחולו לגבי עסק אשר קיים כשלוש שנים אחרי תאריך פרסום המפרט או החל מתאריך חידוש הרישיון.